czwartek, 23 czerwca 2011

Rząd przyjął projekt abolicji!

Cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie i od co najmniej 20 grudnia 2007 r. będą mogli tu mieszkać i pracować bez zezwolenia przez kolejne 2 lata Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najpierw jednak musi uchwalić je Sejm.


Podstawowym wymogiem do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w naszym kraju, na czas oznaczony w trybie abolicji, będzie nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 r., przy czym pobyt ten powinien być nielegalny w dniu wejścia ustawy życie.


W przypadku cudzoziemców, którym odmówiono statusu uchodźcy i orzeczono wydalenie z Polski - wymogiem uzyskania zezwolenia będzie nieprzerwany pobyt w naszym kraju co najmniej od 1 stycznia 2010 r. O wydanie takiego zezwolenia będą mogli również wystąpić cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie).


Zezwolenie na pobyt czasowy w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata. W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie w ustawie przewidziano  złagodzenie dodatkowych warunków, koniecznych do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w  trybie abolicji. Chodzi o odstąpienie od wymogu dotyczącego zapewnienia zamieszkania, możliwości wykonywania pracy i posiadania wystarczających środków utrzymania.


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie musiał złożyć w ciągu sześciu miesięcy od daty obowiązywania ustawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz